Missie en visie

De Bron, Een schitterende school voor ieder kind!

 De bron is een christelijke school, waar iedereen de mogelijkheid krijgt om te schitteren. Gods schepping is waardevol. Dit gegeven krijgt vorm in onze relatie met kinderen, ouders en collega’s. (zo gaan wij met kinderen ouders en collega’s om).We prikkelen de kinderen door gebruik te maken van een breed onderwijsaanbod en een veilig pedagogisch klimaat. Zo kan uw kind zich ontwikkelen binnen de mogelijkheden die het heeft. We motiveren de kinderen door zich te ontwikkelen op cognitief, creatief en motorisch gebied waarbij we het doel: opleiden tot zelfstandige burgers, niet uit het oog verliezen. Onder andere het Engels geven van groep 1 t/m 8 dient dit doel.Belangrijke waarden om de optimale ontwikkeling als mens tot stand te brengen zijn relatie (met God, de mensen en de natuur), respect, vertrouwen, veiligheid en groei(in al zijn facetten).Samen met ouders (ervaringsdeskundigen) en leerkrachten (professionals) hebben we de opdracht het kind tot bloei te brengen. Daarvoor maken we gebruik van interactie en dialoog.Samen denken we in mogelijkheden, waarbij we de overtuiging hebben dat cognitief niet kan zonder creativiteit. Het verstand wordt gevoed door doen en beleven. Je leert door elkaar te helpen.

 

Om dit te realiseren bieden wij:

 • onderwijs met de Bijbel als inspiratiebron. Hierbij stellen wij ons open en respectvol op naar alle godsdienstige en culturele achtergronden.
  • dagelijks aandacht voor: de verhalen uit de Bijbel, het zingen van liederen, het discussiëren over andere geloofsovertuigingen en andere religieuze feesten (Trefwoord). In deze lessen wordt de vertaalslag gemaakt naar wat die oude verhalen beteken voor ons in het hier en nu
  • Start en afsluiting van de dag met gebed, lied of gedicht. Bij het gebed is er ruimte voor de eigen inbreng van de kinderen. Te denken valt aan onderwerpen van zorg/vreugde, actuele onderwerpen of gedachtes vanuit de belevingswereld van het kind
  • Extra aandacht voor de vieringen van de christelijke feestdagen Kerst en Pasen, waarbij één keer per drie jaar de kerstviering in de kerk plaatsvindt
  • Respect en eerbied voor elkaars mening, overtuiging.
  • Afspraken met betrekken tot de omgang met elkaar, gegroepeerd onder de paraplu van BRON-nen: Beleefd, Rustig, Ook aardig en Netjes.
  • Engelse les vanaf groep 1 t/m 8
   • In iedere groep wordt wekelijks actief Engelse les gegeven met behulp van de methode. I-pockets voor de groepen 1 t/m 4 en Backpack voor de groepen 5 t/m 8 aangevuld met liedjes, spelletjes en filmpjes in het Engels
   • De lokalen zijn voorzien van zowel Nederlandse als Engelse labels
   • Collega’s volgen na- en bijscholing op het gebied van het geven van Engels
   • We willen in 2015 de accreditatie Early-bird-school verwerven.
  • De overtuiging in alle lessen dat ieder kind uniek is.
   • Kinderen worden ingedeeld op hun eigen niveau. Daar waar meer nodig is, wordt dat aangeboden, daar waar minder nodig is wordt dat gerealiseerd binnen de groepsplannen (instructie op drie niveau’s). Toetsen, observaties en ouder- kindgesprekken maken deel uit van de indeling op niveau (dit kan per vakgebied verschillen)
   • We gaan met respect met elkaar om. We luisteren naar elkaar en laten elkaar uitspreken
   • Het unieke van een kind kan consequenties hebben voor de onderwijspraktijk. Die uitdaging gaan wij graag aan
   • We leren de kinderen omgaan met verschillen: dit wordt vormgegeven in de lessen sociaal emotionele ontwikkeling uit de methode Goed gedaan
   • Kinderen krijgen een stem in het vormgeven van het onderwijs (kindgesprekken over aanpak en inhoud vanuit de eigen leerstrategie)
   • Plusmodules voor excellente leerlingen
   • RT- buiten de klas voor kinderen die even een zetje in de rug nodig hebben, gegeven door een orthopedagoog.
   • We hebben een gediplomeerde internbegeleider (IB’ er) die de leerkrachten, ouders en kinderen ondersteunt bij het vormgeven van de optimale ontwikkeling. Daartoe wordt ieder kind minimaal drie keer per jaar door haar met de leerkracht besproken, zodat de mogelijkheden van het kind helder worden
   • Lessen bewegingsonderwijs worden gegeven door een vakleerkracht
   • Kinderen leren in de bovenbouw fietsen in groepsverband
  • Structureel preventief aandacht voor veiligheid fysiek en mentaal
   • Preventief aandacht voor mentale veiligheid krijgt zijn vorm in BRON-nen: Beleefd, Rustig, Ook aardig en Netjes. Dit vormt de basis voor de gedragsregels voor alle mensen in De Bron
   • Binnen de groepen is er structureel aandacht voor structuur: voorspelbaar leerkrachtgedrag, structuur in de lessen en duidelijkheid voor wat betreft de verwachting die de leerkrachten hebben van kinderen
   • In de onder- en middenbouw groepen geven de kinderen de leerkracht een hand bij het binnenkomen. In de bovenbouwgroepen wensen de kinderen en de leerkracht elkaar een goede morgen bij het binnenkomen van het lokaal
   • Wekelijks is er via lessen aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling waarbij verhalen de basis vormen om kinderen te leren hoe om te gaan met de sociale en emotionele onderwerpen die ze in de maatschappij tegen kunnen komen (methode Goed Gedaan)
   • Fysieke veiligheid wordt geboden door toezicht, afspraken onderling met leerkrachten, ouders en kinderen, door een beschreven veiligheidsbeleid dat gericht is op voorkomen van ongelukken.
   • Jaarlijks worden alle speeltoestellen door een gecertificeerd bedrijf gecontroleerd en daar waar nodig vervangen.
   • Jaarlijks houden we twee keer een ontruimingsoefening.
   • Minimaal 50% van de leerkrachten heeft het diploma bedrijfshulpverlening en drie leerkrachten hebben een diploma EHBO.
  • We zien ouders als partners en gebruiken dit partnerschap bij het bieden van goed onderwijs
   • Intakegesprek met de directie aan de start van de schoolloopbaan waarbij ouders de informatie geven die noodzakelijk is
   • Kleuterinformatielijst aan het begin van de schoolloopbaan, zodat een kind direct op het juiste niveau aangesproken kan worden.
   • Twee informatieavonden per schooljaar gericht op onderwijs en opvoeding
   • Twee rapportavonden gedurende het schooljaar, één na het eerste rapport en één na het tweede rapport. Indien noodzakelijk (zowel op verzoek van ouders als op verzoek van de leerkracht) een rapportgesprek aan het einde van het schooljaar.
   • Het is altijd mogelijk dat ouders zelf een afspraak maken met de leerkracht van hun kind
   • Leerkrachten hebben de mogelijkheid, als zij daartoe aanleiding zien, ouders voor een extra gesprek uit te nodigen
   • Minimaal één keer per jaar kunnen de ouders een les bijwonen (open les)
   • Ouders worden in ieder geval betrokken bij het leesonderwijs (bibliotheek, voorlezen) en bij het rekenonderwijs (leren van tafels, deeltafels).
  • We denken in kansen en mogelijkheden met betrekking tot de aan ons toevertrouwde leerlingen
  • De vakleerkracht bewegingsonderwijs kan kinderen ondersteunen bij hun motorische ontwikkeling (motorische remedial teaching)
  • Bewegen is belangrijk voor kinderen. Daarom stimuleren wij de deelname aan sporttoernooien onder en buiten schooltijd
  • De buurtsportcoach (gemeente Delft) stimuleert het bewegen van kinderen op De Bron. Zij organiseert beweegmomenten voor peuters, kleuters en voor kinderen tijdens de tussenschoolse opvang. Na schooltijd worden alle kinderen in de gelegenheid gesteld onder haar leiding mee te doen met bewegen
  • We begeleiden kinderen zo lang mogelijk bij ons op school. Daartoe bieden we ook ondersteuning buiten de klas indien nodig
  • We werken met partners in de zorgketen: samenwerkingsverband met betrekking tot extra expertise en ondersteuning, Onderwijs Advies voor onderzoek en advies, Jeugdmaatschappelijk werk voor opvoedondersteuning, schoolarts voor ontwikkelingsvragen en andere externen als deze instanties niet de hulp kunnen bieden die nodig is.